Characters Police Erika Yoshino Daiki Okamamoto Manabu Ichikawa Takagi Kotaro Matsumo Shinchi Aragaki Paperboy Oakuda Kansai Metabo Kimura Sea Guardian Bob Parker Chris Helena Yokokuhan Manga Chapters Volumes Animanga